Převod nemovitosti s advokátní úschovou

Kompletní právní servis
  • Komplexní a bezpečné zajištění převodu nemovitosti.
  • Vyhotovíme veškerou vzájemně provázanou smluvní dokumentaci, a to kupní smlouvu, smlouvu o advokátní úschově a návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 
  • Zjistíme a zkoordinujeme stanoviska obou stran kupní smlouvy k zaslaným návrhům a po vzájemném konsenzu je zapracujeme do smluvní dokumentace.
  • Převezmeme do úschovy kupní cenu a zajistíme její výplatu prodávajícímu přesně v souladu se sjednanými podmínkami advokátní úschovy až poté, kdy je převod vlastnického právo zapsán do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.
  • Zajistíme, že převáděné nemovitosti nebudou zatíženy právy třetích osob (s výjimkou těch, na kterých se strany výslovně dohodnou).
  • Kupní cenu uložíme na zvláštní úschovní bankovní účet, na kterém se bude nacházet po celou dobu advokátní úschovy a na tomto účtu se nebudou nacházet finanční prostředky jiných klientů. Banka a Česká advokátní komora budou informovány v souladu se zákonem a předpisy o advokacii o tom, že finanční prostředky na účtu advokátní úschovy jsou ve Vašem vlastnictví a nenáleží advokátní kanceláři.
  • Po celou dobu trvání advokátní úschovy budeme řádně pojištěni nejméně na částku 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých).
  • Uzavření smlouvy můžeme zajistit v případě Vašeho zájmu v sídle naší advokátní kanceláře.
  • Cena neobsahuje správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

PLATBA KRYPTOMĚNOU (Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin a USD Coin). Po provedení platby pokračujte vložením služby do košíku a při dokončení objednávky vyberte tuto formu platby.

11 980,00 Kč 15 500,00 Kč